Toronto Street Scene 2

Photo taken on the street Downtown Toronto, Ontario, Canada. March 11th, 2014.

See also Toronto Street Scene 1